مقاله بررسي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس CaSo4:Dy به دز پرتوگاما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه 57 تا 61 منتشر شده است.
نام: بررسي پاسخ دزيمتر ترمولومينسانس CaSo4:Dy به دز پرتوگاما
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناخالصي ديسپروزيوم
مقاله دزيمتر ترمولومينسانس (گرماليان)
مقاله منحني درخشش
مقاله محو شدگي
مقاله پرتو گاما
مقاله حساسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهور ارژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دزيمتر CaSo4:Dy به طور گسترده در دزيمتري فردي و محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق پاسخ دزيمترCaSo4:Dy ، ساخته شده به روش شيميايي با غلظت هاي مختلف (11/0، 15/0 و 2/0 درصد مولي) از ناخالصي ديسپروسيم، به دز پرتو گاما و هم چنين تاثير برنامه گرمادهي در طول فرايند خواندن TLD ، بر روي منحني درخشش آن مورد بررسي قرار گرفته است. منحني درخشش داراي دو قله در دماهاي 100و 167oC مي باشد. قرص هاي ساخته شده از حساسيت بالايي برخوردارند و در مورد نمونه با ميزان ناخالصي Dy برابر با 2/0 درصد مولي، حساسيت نسبي 12 مي باشد. پاسخ دزيمتر تا دز 3/7Gy خطي است و ميزان محوشدگي در طول 10 روز 36% است.