مقاله بررسي پايايي نسخه فارسي مقياس سنجش شدت خستگي در افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در توانبخشي از صفحه 47 تا 51 منتشر شده است.
نام: بررسي پايايي نسخه فارسي مقياس سنجش شدت خستگي در افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسكلروزيس
مقاله مقياس شدت خستگي
مقاله پايايي
مقاله نسخه فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه واروقي فراهاني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عظيميان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح‌ پور ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف فراهم  سازي ابزاري پايا به زبان فارسي جهت سنجش شدت خستگي در افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس از طريق ترجمه و معادل سازي پرسشنامه «مقياس سنجش شدت خستگي» به زبان فارسي و بررسي پايايي نسخه فارسي معادل سازي شده در افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس انجام شد.
روش بررسي: تحقيق حاضر يك مطالعه غيرتجربي از نوع متدولوژيك و اعتبارسنجي مي باشد. پرسشنامه «مقياس سنجش شدت خستگي» طي سه مرحله طبق روش بين المللي ارزيابي كيفيت زندگي به زبان فارسي ترجمه و معادل سازي شد و براي بررسي تكرارپذيري، در دو نوبت با فاصله حداكثر 3 هفته در اختيار 20 بيمار (15 زن و 5 مرد) فارسي زبان كه طبق تشخيص پزشك مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس بوده و از سال 1380 تا 1386 جهت دريافت خدمات پزشكي و توانبخشي به كلينيك سينا مراجعه كرده بودند قرار گرفت. روش نمونه گيري به صورت ساده بود.
داده هاي به دست آمده از لحاظ تكرارپذيري در دفعات آزمون و همخواني دروني آيتم ها، از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، ضريب همبستگي پيرسون و همبستگي درون طبقه اي تحت تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: همخواني دروني آيتم هاي پرسشنامه « مقياس سنجش شدت خستگي» با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ برابر 96/0 بود كه نشان مي دهد آيتم هاي مقياس فوق يك مفهوم را ارزيابي مي كنند. آزمون ضريب همبستگي درون طبقه اي (ICC) كه براي بررسي تكرارپذيري نسبي نسخه فارسي پرسشنامه « مقياس سنجش شدت خستگي» در دفعات آزمون به كار رفته بود محاسبه و برابر 93/0 به دست آمد كه تكرارپذيري خوب نسخه فارسي پرسشنامه «مقياس سنجش شدت خستگي» را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: پرسشنامه « مقياس سنجش شدت خستگي» از تكرارپذيري بالايي برخوردار است و مي توان با استفاده از آن ميزان شدت خستگي و تاثير درمان هاي مختلف را روي افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس بررسي نمود.