مقاله بررسي پلي مورفيسم آلل 61888G>T ژن VDR و سرطان غيرارثي روده بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 24 تا 28 منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم آلل 61888G>T ژن VDR و سرطان غيرارثي روده بزرگ
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان روده بزرگ
مقاله گيرنده ويتامين D؛ 61888G>T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرحقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسينقلي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: طالقاني محمديعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان روده بزرگ سومين سرطان شايع دنيا و چهارمين سرطاني است که بيشترين مرگ هاي ناشي از سرطان را به خود اختصاص داده است. پلي مورفيسم هاي ژن گيرنده ويتامين D در افزايش احتمال خطر ابتلا به سرطان غيرارثي روده بزرگ تاثير گذار هستند.گيرنده ويتامين  (VDR) Dيک واسطه تعيين کننده در تاثير سلولي ويتامين D دارد بعلاوه اين گيرنده ها با ساير مسيرهاي انتقال سيگنال داخل سلولي که در پيشرفت سرطان تاثير گذار هستند، ميانکنش دارد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي همبستگي احتمالي اين پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي در ژن گيرنده ويتامين D با سرطان غيرارثي روده بزرگ در يک جمعيت از ايران انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع مورد – شاهدي بر روي 130 بيمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و 130 فرد کنترل که به بيمارستان طالقاني تهران براي بررسي کولون مراجعه کرده بودند انجام شد. اين افراد با توجه به نتايج تشخيص پا تولوژي در دو گروه قرار گرفتند. به منظور تعيين ژنوتيپ هاي ژن گيرنده ويتامين D VDR از روش PCR-RFLP استفاده شد و آنزيم محدود الاثرApaI  مورد استفاده قرار گرفت. ژنوتيپهاي 260 نمونه با استفاده از روشPCR-RFLP  تعيين و دو گروه با هم مقايسه شدند.
يافته ها: فراواني ژنوتيپ هاي
 TT,TG,GGدر گروه کنترل به ترتيب %10، %43.8 و %46 و در افراد بيمار به ترتيب %21.5، %44.6 و %33.8 بود. علاوه بر اين فراواني آلل T به ترتيب %68، %44 و فراواني آلل G سي و دو درصد، %56 در گروههاي کنترل و بيمار بود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين تحقيق يک همبستگي معکوس و معني داري بين ژنوتيپ 61888G>T و سرطان روده بزرگ وجود دارد.