مقاله بررسي ژن هاي بيماري زاي stx1، stx2، eae A و hly با روش Multiplex PCR در سويه هاي E.coli O157:H7 جداسازي شده از كودكان مبتلا به گاستروانتريت حاد در شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 7 تا 12 منتشر شده است.
نام: بررسي ژن هاي بيماري زاي stx1، stx2، eae A و hly با روش Multiplex PCR در سويه هاي E.coli O157:H7 جداسازي شده از كودكان مبتلا به گاستروانتريت حاد در شهرستان مرودشت
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياكلي O157:H7
مقاله گاستروانتريت حاد
مقاله ژن هاي بيماري زا
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همايون مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: مانوكيانس آرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سويه هاي انتروهموراژيك E.coli O157:H7 يكي از مهم ترين پاتوژن هاي روده اي هستند كه بيماري هايي مانند كوليت، هموراژيك، سندرم اورمي هموليتيك و به ويژه نارسايي هاي حاد كليوي در كودكان را ايجاد مي كنند. هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي ژن هاي بيماري زاي stx1، stx2، eae A و hly باكتري E.coli O157:H7 در كودكان زير 5 سال مبتلا به اسهال شديد در شهرستان مرودشت مي باشد.
روش كار: نمونه هاي مدفوع كودكان زير 5 سال مبتلا به اسهال در 4 منطقه شهرستان مرودشت در طي يك سال جمع آوري و پس از غني سازي در دو محيط ECB و TSB و بررسي تخمير سوربيتول بر روي محيط CT-SMAC، باكتري هاي سوربيتول منفي با استفاده از تست هاي اختصاصي بيوشيميايي به عنوان E.coli تعيين هويت شدند. سپس فعاليت بتاگلوكورونيدازي سويه ها به وسيله محيط كروموژن اختصاصي O157 بررسي و جداسازي باكتري E.coli O157:H7 با استفاده از آنتي سرم اختصاصي تاييد گرديد. در نهايت نيز با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي وجود ژن هاي بيماري زاي stx1،‌ stx2، eae A و hly با روش Multiplex PCR در سويه هاي E.coli O157:H7 مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: از 615 كودك مورد بررسي 278) دختر و 337 پسر)، از 7 كودك باكتري E.coli O157:H7 جداسازي گرديد (فراواني (%1.14. اختلاف معني داري بين جداسازي باكتري از گروه سني 18 تا 23 ماه با ساير گروه هاي سني مشاهده شد (P=0.004). از نمونه هاي مورد بررسي تنها در يك سويه جداسازي شده، ژن هاي stx1 و eae A (فراواني (%0.16 شناسايي گرديد. اما ژن هاي stx2 و hly در هيچ كدام از سويه هاي تاييد شده با آنتي سرم مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: به دليل شدت بيماري زايي، دوز عفوني اندك و عدم بررسي روتين در آزمايشگاه هاي كلينيكي، انجام مطالعات گسترده تر و ژنوتايپينگ باكتري E.coli O157:H7 در ساير مناطق كشور و برنامه ريزي مدون به منظور پيشگيري و كنترل آلودگي هاي ناشي از اين باكتري پيشنهاد مي گردد.