مقاله بررسي کارآيي ابزار محاسبه ساده خطر پوکي استخوان (SCORE) براي غربالگري زنان يائسه ايراني، اصفهان 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه 26 تا 31 منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي ابزار محاسبه ساده خطر پوکي استخوان (SCORE) براي غربالگري زنان يائسه ايراني، اصفهان 1386
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابزار محاسبه خطر
مقاله پوکي استخوان
مقاله پايش
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدبنكدار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوکي استخوان به يک مشکل عمومي سلامت در تمام جهان تبديل شده است. روش جذب دوگانه پرتو ايکس، به عنوان مطمئن ترين روش براي تشخيص به دليل هزينه بالا و عدم سهولت دسترسي، جهت غربالگري پوکي استخوان توصيه نمي گردد. بر اساس عوامل خطر، ابزارهايي براي غربالگري و سنجش ميزان خطر ابتلا به استئوپروز ابداع، که مشهورترين آنها ابزار محاسبه ساده تخمين خطر پوکي استخوان (SCORE) مي باشد، اين مطالعه با هدف بررسي کارآيي اين ابزار در غربالگري زنان يائسه ايراني براي ابتلا به استئوپروز انجام گرديده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي 341 زن يائسه که جهت سنجش تراکم استخوان به مرکز تشخيصي سنجش تراکم استخوان اصفهان مراجعه نموده بودند، مورد پرسش قرار گرفته و فرم پايش پوکي استخوان (SCORE) بر اساس خصوصيات افراد براي آنان تکميل گرديد. نتايج فرم ها و امتياز بدست آمده با نتايج تراکم استخوان بدست آمده در هر فرد، با هم مقايسه و حساسيت، اختصاصي بودن و ارزش اخباري اين روش غربالگري مشخص گرديد.
يافته ها: از 341 زن يائسه مورد مطالعه، 71 نفر دچار استئوپروز (%20.8)، 135 نفر (%39.6) داراي تراکم استخوان پايين (استئوپني) در يک يا هر دو ناحيه مورد بررسي و 135 نفر (%39.6) نيز داراي سنجش تراکم استخوان نرمال بودند. ابزار SCORE داراي حساسيت %87.2 و اختصاصي بودن %37.9 براي مشخص کردن زنان داراي تراکم استخوان پايين بود.
نتيجه گيري: ابزار SCORE براي غربالگري زنان يائسه ايراني نيز با حساسيت قابل قبول مي تواند مورد استفاده قرار گرفته و براي پايش زنان يائسه ايراني و ارجاع آنها براي سنجش تراکم استخوان مناسب و قابل اطمينان مي باشد.