مقاله بررسي کارايي علف کش هاي قديم و جديد در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه 57 تا 67 منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي علف کش هاي قديم و جديد در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله علف کش هاي جديد
مقاله علف کش هاي قديم
مقاله مديريت علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي کارايي علف کش هاي قديم و جديد در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت آزمايشي در سال 1386 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد واحد اراک به صورت بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا گرديد. تيمارها شامل: آترازين (پيش کاشت)، آترازين (پيش رويشي) آترازين + توفوردي + ام سي پي آ (پس رويشي)، توفوردي + ام سي پي آ (پيش رويشي)، آترازين + آلاکلر (پيش کاشت)، آترازين + آلاکلر (پيش رويشي)، آلاکلر (پيش کاشت)، آلاکلر (پيش رويشي)، ريم سولفورن (پس رويشي)، نيکوسولفورن (پس رويشي)، فورام سولفورن (پس رويشي)، برومايسيد (پس رويشي)، آمي کاربازون (پس رويشي)، آلاکلر + توفوردي + ام سي پي آ (پيش کاشت + پس رويشي)، آلاکلر + توفوردي + ام سي پي آ (پيش رويشي + پس رويشي)، آلاکلر + برومايسيد (پيش کاشت + پس رويشي)، آلاکلر + برومايسيد (پيش رويشي + پس رويشي)، و شاهد وجين کامل دستي. شاخص هاي مورد مطالعه عبارتند از: وزن خشک و جمعيت علف هاي هرز به تفکيک گونه در پانزده و چهل و پنج روز پس از سمپاشي پس رويشي، نمره ارزيابي چشمي خسارت به محصول و علف هاي هرز در چهل پنج روز پس از سمپاشي پس رويشي، ارتفاع بوته، تعداد بلال در بوته، وزن بلال، رديف در بلال، دانه در رديف، دانه در بلال، طول بلال، طول رديف در بلال، درصد پوکي، قطر بلال، قطر چوب بلال، عمق بلال، وزن چوب بلال، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هکتار بود. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که نيکوسولفورن علف هاي هرز باريک برگ و برخي پهن برگ هاي ذرت را به نحو مطلوبي کنترل نمود، بيشترين عملکرد دانه ذرت پس از شاهد بدون علف هرز مربوط به نيکوسولفورن و کمترين عملکرد دانه متعلق به توفوردي + ام سي پي آ بود. در مجموع نيکوسولفورن را مي توان علف کش مناسبي جهت مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت در تناوب علف کش هاي قديم مورد پيشنهاد قرار داد.