مقاله بررسي کارايي عمليات بينه بري با اره موتوري به دو روش گرده بينه کوتاه و بلند (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله جنگل ايران از صفحه 1 تا 12 منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي عمليات بينه بري با اره موتوري به دو روش گرده بينه کوتاه و بلند (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بينه بري
مقاله مطالعه زماني
مقاله مدل رگرسيوني
مقاله توليد
مقاله هزينه
مقاله گرده بينه کوتاه و بلند
مقاله جنگل خيرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامي مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قطع درخت يکي از مولفه هاي بسيار مهم سيستم بهره برداري است که شامل زيرمولفه هاي قطع و انداختن، سرشاخه زني، بينه بري و تاج بري است. بينه بري عملياتي است که در آن درخت قطع شده به قطعات کوچکتر تبديل مي شود، در جنگل هاي پهن برگ بينه بري بسيار مهم و تاثيرگذار است که نقش اساسي در فراهم کردن محصولاتي با حداکثر ارزش از تنه درختان قطع شده براي مصرف نهايي دارد. اين تحقيق براي ارزيابي زيرمولفه بينه بري در دو پارسل از بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. اهداف اين تحقيق عبارتند از مطالعه زماني عمليات بينه بري درخت به دو روش گرده بينه کوتاه و بلند، برآورد و محاسبه نرخ توليد و هزينه اره موتوري و همچنين ارايه مدل رگرسيوني پيش بيني زمان بينه بري. معادله رگرسيون چندمتغيره زمان بينه بري در روش گرده بينه کوتاه به صورت تابعي از متغير قطر و طول درخت بوده و در روش گرده بينه بلند تنها تابعي از طول درخت است. در اين تحقيق ميزان توليد ساعتي بينه بري درخت در روش گرده بينه کوتاه با در نظر گرفتن زمان هاي تاخير و بدون آن، به ترتيب برابر 57/35 و 86/56 مترمكعب در ساعت است در حاليکه در روش گرده بينه بلند با در نظر گرفتن زمان هاي تاخير و بدون آن، به ترتيب برابر 85/79 و 12/134 مترمكعب در ساعت است. با افزايش قطر، ميزان توليد بدون تاخير بينه بري درخت در دو روش گرده بينه کوتاه و بلند به صورت رابطه تواني افزايش مي يابد. هزينه واحد توليد در بينه بري به وسيله اره موتوري در دو روش گرده بينه کوتاه و بلند با افزايش قطر به صورت تواني کاهش مي يابد. متوسط زمان خالص يك نوبت كار بينه بري بدون تاخير در دو روش گرده بينه کوتاه و بلند به ترتيب برابر با 77/6 و 44/3 دقيقه است.