مقاله بررسي کارايي فروزن سکشن ضمن کونيزاسيون سرويکس در ارزيابي ضايعات اينترااپيتليال با درجه بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه 13 تا 19 منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي فروزن سکشن ضمن کونيزاسيون سرويکس در ارزيابي ضايعات اينترااپيتليال با درجه بالا
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدخيمي هاي داخل اپي تليال گردن رحم
مقاله فروزن سکشن
مقاله نمونه برداري مخروطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده مفرد مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نوريه
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: تي تي دژ وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اين مطالعه در بيماران با نئوپلازي هاي اينترااپي تليال با گريد بالا، به منظور تعيين كارايي فروزن سكشن نمونه هاي کونيزاسيون جهت بررسي حاشيه ضايعه و رد کارسينوم انوازيو انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي بيست بيمار با نئوپلازي هاي اينترااپي تليال با گريد بالا که همگي تحت کونيزاسيون سرويکس و فروزن سکشن قرار گرفته بودند به صورت مقطعي در حد فاصل فروردين 1387 تا شهريور 1388 وارد مطالعه شدند. خصوصيات دموگرافيک درج شده در پرسشنامه و نتايج حاصل از فروزن سکشن و نمونه هاي دائمي با يکديگر مقايسه شدند و با استفاده از آزمون هاي آماري t زوجي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج: نتايج حاصل از فروزن سکشن و سکشن دائمي در 15 مورد (%75) کاملا يکسان بود. از 5 مورد باقي مانده 2 مورد درجه CIN کم تر، 2 مورد بيشتر و يک مورد يکسان تلقي گرديد. مقايسه اين دو دسته نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بين اين دو گروه وجود ندارد (Pvalue=0.716) و نتايج اين دو با يكديگر كاملا مرتبط هستند (CI=95%).
نتيجه نهايي: اين مطالعه ارزش و دقت تشخيصي فروزن سكشن را در ارزيابي نئوپلازي اينتراپي تليال با گريد بالا در سرويكس ضمن كونيزاسيون اثبات مي كند.