مقاله بررسي کارکرد شهرهاي کوچک در نظام شهري و توسعه منطقه اي (مطالعه موردي: استان يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 1 تا 18 منتشر شده است.
نام: بررسي کارکرد شهرهاي کوچک در نظام شهري و توسعه منطقه اي (مطالعه موردي: استان يزد)
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهاي کوچک
مقاله نظام شهري
مقاله توسعه منطقه اي
مقاله جمعيت
مقاله اقتصاد
مقاله استان يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله، بررسي نقش و کارکرد شهرهاي کوچک استان يزد در نظام شهري و توسعه منطقه اي است. روش پژوهش “توصيفي ـ تحليلي” است که در آن از مدلهاي کمي و روش آماري رگرسيون و نرم افزار رايانه اي SPSS استفاده شده است. استان يزد داراي پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعيت) به نام هاي اردکان، ميبد، بافق، مهريز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شوند. برابر بررسي هاي صورت گرفته از طريق مدل اندازه – مرتبه شهري، در سال 1385، شيب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهري از 652/1 – با احتساب شهر هاي کوچک به 745/1 – بدون احتساب آنها افزايش مي يابد. به لحاظ اقتصادي بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهاي کوچک به عنوان بخش پايه اي است. که در مراکز شهرها نيز طي سالهاي مورد بررسي روند صعودي داشته است. ترسيم خطي معادله رگرسيون در همه شهرهاي کوچک استان، بيانگر آن است که بخش کشاورزي در زير خط رگرسيون، خدمات در روي خط و صنعت در بالاي خط قرار گرفته است. اين امر اهميت بخش صنعت را در شهرهاي کوچک استان نشان مي دهد. اين شهرها در نظام شهري استان به لحاظ جمعيتي و اقتصادي تاثيرات مثبتي داشته اند. آنچه که عملکرد اين شهرها را در نظام شهري و توسعه منطقه اي کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر مياني (250-100 هزار نفر جمعيت) در سلسله مراتب شهري و تمرکز شديد امکانات و خدمات در شهر يزد بوده است. بنابراين، تقويت شهرهاي کوچک و تزريق سرمايه به آنها مي تواند راهکار مناسبي براي نيل به ساختار فضاي متعادل در سطح استان باشد.