مقاله بررسي کيفيت نسخ بيمه خدمات درماني دندانپزشکان شهر تبريز در نيمه دوم سال 1384 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 101 تا 104 منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت نسخ بيمه خدمات درماني دندانپزشکان شهر تبريز در نيمه دوم سال 1384
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي نسخه نويسي
مقاله تجويز دارو
مقاله خطاهاي دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظافتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: قلي خاني رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: براي تسريع روند درمان و بهبودي بيمار و نيز جهت پيشگيري از عواقب نامطلوب پزشکي، دندانپزشکان بايد از خطاهاي نسخه نويسي مانند شکل دارويي، دوز، تداخلات دارويي و… آگاه باشد. بر اين اساس در اين مطالعه خطاهاي نسخه نويسي دندانپزشکان شهر تبريز در نسخ بيمه خدمات درماني مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش بررسي: 666 نسخه بيمه خدمات درماني بصورت تصادفي از ميان نسخ تجويز شده توسط دندانپزشکان شهر تبريز در يک دوره شش ماهه انتخاب شده و به صورت گذشته نگر از نظر وجود خطا در شكل دارويي، نام دارو، دوز دارو، فاصله دوزها، روش تجويز، تعداد اقلام هر نسخه و تداخل دارويي مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: %98.05 از نسخ مورد بررسي داراي خطا بودند. نام داروها در %94.9، روش تجويز در %92.8، فاصله مصرف دوزها در %72.4 و دوز داروها در %60.8 از نسخ مورد بررسي، اشتباه نوشته شده بودند. %27.6 از نسخ تداخل دارويي بين اقلام تجويزي داشته و %5.3 از نسخ داراي خطا در شکل دارويي بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه اکثر نسخ بررسي شده داراي خطا بودند، پيشنهاد ميشود در برنامه هاي درسي رشته دندانپزشکي و نيز در برنامه هاي مدون بازآموزي دندانپزشکان بر اصول صحيح نسخه نويسي تاکيد بيشتر گردد. ضمنا با در نظر گرفتن کسوراتي براي نسخ داراي خطا ميتوان دندانپزشکان را براي رعايت اصول صحيح نسخه نويسي ترغيب نمود.