سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
نسیبه سلطانی – دانش آموخته رشته تکنولوزی آبیاری، مجتمع آموزش عالی کشاورزی

چکیده:

بحث آبشستگی هر چند قدمتی طولانی در علم هیدرولیک دارد لیکن به دلیل شرایط و پیچیدگی های خاص آن و نیز به دلیل نبودن رابطه ای مناسب که بتواند پاسخ گوی تمامی شرایط باشد همچنان مورد توجه خاص محققین علم هیدرولیک و مهندسی رودخانه است.در این مقاله بررسی آزمایشگاهی پدیده آبشستگی و جابه جائی مواد رسوبی پائین دست یک سرریز ریزشی آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی با ثابت بودن دبی جریان و ارتفاع ریزش آب، در سه عمق مختلف پایاب ، پروفیل آبشستگی در پائین دست سرریز ریزشی آزاد در زمان های مختلف اندازه گیری و ترسیم شد.نتایج بدست آمده نشان داد که پروفیل آبشستگی ناشی از جریان های ریزشی آزاد به عنوان تابعی از متغیرهای بی بعد x/dsو y/Lsبدست آمد. افزایش عمق پایاب تاثیر معکوس بر میزان عمق آبشستگی نسبت به کف بستر کانال دارد، ولی این افزایش باعث افزایش عمق آبشستگی نسبت به سطح آب دارد.