سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهیا عربانی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران
عطاءاله حاجتی مدارایی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران
هادی کاظکی طاسکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری، دانشگاه گیلان

چکیده:
فیلر ریزدانه بخش مصالح سنگی مصرفی در تولید آسفالت است که یکی از عوامل مهم در ساخت آسفالت توپر، بادوام و مقاوم در برابر رطوبت است. هرچند فیلر بخش بسیار کوچکی از مصالح سنگی مصرفی در آسفالت را تشکیل می دهد، ولی به دلیل خاصیت جذب قیر نسبتا زیادی که دارد کوچکترین تغییری در درصد یا نوع آن می تواند موجب ساخت آسفالتی پرقیرویاکم قیر شده و باعث ناپایداری آسفالت گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کاربرد فیلرهای پودرشیشه و پودر آجر با درصدهای مختلف 2 و 4 و 6 درصد بر تغییر شکل دائمی مخلوط های آسفالتی گرم می باشد. در این تحقیق یک نوع مصالح سنگی بادانه بندی پیسوته مخلوط آسفالت گرم مربوط به قشر توپکامطابق با نشریه 101 مشخصات فنی و عمومی راه ها، یک نوع قیر خالص 60/70 پالایشگاه اصفهان و سه نوع فیلر مورد استفاده قرار گرفت. فیلرها عبارتند از 1- فیلر پودر شیشه. 2- فیلر پودر آجر. 3- فیلر پودر سنگ. برای ساخت نمونه ها به روش مارشال به ازای درصدهای فیلر 2 و 4و 6 از درصد قیرهای 5 و 5/5 و 6 و 6/5 استفاده شد که پس از تعیین درصد قیر بهینه به ازای هر درصد فیلر نمونه های ساخته شده با درصد قیر بهینه جهت تعیین تاثیر متغیرهای مختلف آسفالتی در میزان مقاومت در برابر تغییر شکل دئمی تحت آزمایشبار محوری تکرار شونده (RLA) د ردستگاه ناتینگهام در دو دمای 25 و 40 درجه سانتیگراد قرار گرفتند که نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان میدهد که نمونه های با فیلر 6 درصد تغییر شکل دائمی کمتری دارند و تغییر شکل دائمی نمونه های ساخته شده با فیلرهای پودر شیشه و پودر آجر نسبت به نمونه های ساخته شده با فیلر پودر سنگ کاهش می یابد و همچنین فیلر پودر شیشه باعث تغییر شکل ماندگاری کمتری نسبت به دو فیلر دیگر می شود که برای ساخت آسفالت در دماهای بالاتر مناسب تر است.