سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احد ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی دانشگاه باهنر کرمان
علی محبی – استاد مهندسی شیمی بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نصرت ایزدی – کارشناس پژوهشگاه صنعت نفت مرکز تحقیقات نانو

چکیده:
حضور یون آهن در محلول الکترووینینگ مس باعث کاهش شدید راندمان فرآیند استخراج می گردد. یکی از مهمترین روشهای حذف این یون، روش تبادل یون با استفاده از رزین می باشد. در این تحقیق با استفاده از رزین تبادل یون پیورولایت اس 957 میزان حذفیون آهن از محلول الکترووینینگ مس به شکل بستر ثابت، مورد بررسی قرار گرفت. غلظتهای یونهای آهن و مس محلول الکترووینینگ ساخته شده مطابق غلظت یونهای مذکور در مجتمع مس سرچشمه بود. پارامترهای مهم در این تحقیق دبی ورودی به بستر و میزان رزین بود. آزمایش در دو مرحله انجام شد، در مرحله نخست مقادیر 3، 5 و 7 گرم از رزین با دبی حجمی 12 میلی لیتر بر دقیقه محلول الکترووینینگ مورد ارزیابی قرار گرفت و در مرحله بعد مقدار 7 گرم از این رزین با دبی های حجمی 6، 12 و 18 میلی لیتر بر دقیقه از همان محلول مورد ارزیابی قرار گرفت. در آخر یکی از مراحل آزمایش از لحاظ میزان حذف یون مس توسط رزین مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق برای اولین بار کاربرد رزین پیورولایت در حذف آهن از محلول الکترووینینگ را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به نتایج بدست آمده رزین پیورولایت اس 957 به خوبی توانایی حذف یون آهن از محلول الکترووینینگ مس را به صورت انتخابی دارد وافزایش میزان رزین و کاهش دبی حجمی ورودی به برج باعث افزایش راندمان جذب یون آهن توسط این رزین می گردد.