سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد معصومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مهندسی نفت و گاز
ریاض خراط –
عبدالنبی هاشمی –
محمد علی شجاعی پور –

چکیده:
هدفاز انجاماین تحقیق، بررسی و امکانسنجی انجام فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگینایران،تحت شرایط آزمایشگاهی است.این مقاله در بر دارنده ی نتایج دو آزمایش انجام شده می باشد. یک آزمایش بهدلیل کوبش ضعیف و نفت سرد تولیدی، در حالی که جبهه احتراق به ترموکوپل دهم رسیده بود پلاگ شد و تولید متوقف گردید و در آزمایش دیگر جبه هی احتراق در شرایط مورد انتظار و مطلوب تا ترموکوپل شانزدهمپیش رفت و آزمایش با موفقیت به انجام رسید. حداکثر دمای جبهه احتراق در این دو آزمایش به ترتیب 501/3 ,802/2درجه سیلسیوس بودهاست. میزان نفت تولیدی در نتیجه فرآیند احتراق درجا در این دو آزمایش به ترتیب در حدود 52/16 و 80 درصد گزارش شدهاست. همچنین مقدار اکسیژن، دی اکسید کربن و مونوکسید کربن با استفاده از آنالیزور گاز اندازه گیری شده است. با توجه به موفقیت های کسب شده در سطح مطالعه ی آزمایشگاهی، این نتیجه حاصل می شود که می توان ازدیاد برداشت به روش احتراق زیرزمینی را به عنوان یک گزین هی مهم برای توسعه و بهره برداری از مخازن نفت سنگین کربناته ایران در نظر داشت