سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسین خزیمه نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
یوسف رمضانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
خیراله خادمی – استادیار دانشگاه جندی شاپور دزفول و مدیرکل دفتر توسعه راه های شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور

چکیده:
تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص شناخت مکانیزم آبشستگی اطراف سازه های هیدرولیکی و به خصوص پل ها انجام شده است. در زمینه ی آبشستگی اطراف پل ها تمرکز تحقیقات بیشتر بر روی پایه بوده است تا تکیه گاه؛ در حالی که بررسی آمار موجود بر روی شکست پل ها نشان میدهد که بیشتر تخریب ها مربوط به تکیه گاه بوده است و بالطبع هزینه های بیشتری نیز در این بخش صرف شده است بررسی منابع نشان می دهد که شکل تکیه گاه بر میزان آبشستگی پیرامون آن تاثیر بسزایی دارد و در بین اشکال مختلف تکیه گاه تکیه گاه مستطیلی بیشترین میزان آبشستگی را دارد. در این تحقیق تاثیر پارامتر عرض به طول تکیه گاه مستطیلی بر میزان آبشستگی پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با کاهش این پارامتر آبشستگی افزایش می یابد در ادامه این تحقیق مولفه های سه بعدی سرعت پیرامون تکیه گاه با استفاده از سرعت سنج الکترومغناطیس تعیین و برای رسم میدان جریان مورد استتفاده قرار گرفتند. نتایج این تحقیق موید تاثیر جریان رو به پایین گرداب های اولیه و برخاستگی بر میزان و توسعه آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل می باشد.