سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدمجتبی صدرعاملی – دانشگاه تربیت مدرس
فهیمه مطهری نژاد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
امروزه انرژی به عنوان عاملی استراتژیک در بقا جوامع بشری شناخته میشود. با توجه به محدودیت منابع انرژی رایج در دسترس، ایجاد و بهبود راهکارهای نوین استفاده بهینه از انرژی در دستور کار محققین قرارگرفته است. مواد تغییر فاز یکی از راهکارهای نوین در حوزه نگهداشت انرژی است که وجود مشکلاتی در خواص حرارتی تاکنون استفاده گسترده از آنها را با محدودیت روبرو ساخته است. در این پژوهش از افزودنی جدید کربنی نانوالماس جهت تولید آزمایشگاهی کپسولهای مادهی تغییر فاز استفاده شده و خواص کامپوزیت حاصل با خواص کامپوزیت های تولیدی در تحقیقات پیشین سایر محققین مقایسه گردیده تا مزیت آن معلوم گردد. برای تهیه میکروکپسولها روش تودهسازی مرکب به کار گرفته شده است. در این تحقیق پارامترهایی چو ن هدایت حرارتی، پایداری و گرمای نها ن کامپوزیت حاص ل مور د بحث قرا ر گرفت ه و ب ا این خواص در کپسولها ی عاری از افزودن ی مقایس ه شد ه است . بررس ی خوا ص حرارت ی نشانگ ر افزایش هدای ت حرارتی کامپوزیت با افزایش درصد افزودنی و در مقابل کاهش پایداری و استحکام فیزیکی آن است، به گونهای که با افزودن پنج درصد نانوالماس، هدایت حرارتی تا بیش از 50 % افزایش یافت که در مقایسه با تحقیقات مشابه با گرافیت قابل توجه است. گرمای نهان کامپوزیت هم با افزایش درصد افزودنی، نسبت به کپسولهای تغییر فاز خالص، افزایش مییابد که در مقایسه با سایر افزودنیها نشانگر پیشرفتی نو و قابل توجه در حوزه مواد تغییر فاز هستیم.