سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
قادر باقری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده فنی و مهندسی
ناصر تیموری – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشگاه زنجان
حمید بیات – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:
همه ساله زلزله های متفاوتی باشدتهای مختلف درکشور بخصوص درمناطق بالرزه خیزی زیاد رخ میدهد که موجب تلفات و خسارات شدید میشود جهت کاهش این اسیب ها احداث سازه های مقاوم دربرابر زلزله و بهسازی لرزه ای سازه های موجود ضروری می باشد باتوجه به انبوه ساختمانهای بنایی درایران وباتوجه به این مسئله که اکثر این ساختمان ها قبل ازتدوین ایین نامه 2800 ساخته شده اند ازاین رو فاقد ملاحظات لرزه ای مهندسی مناسب درساخت میباشند زلزله های اخیرنشان داده است که این ساختمانها دربرابر زلزله مقاوم نبوده و نیاز به بهسازی لرزه ای دارند دراین مقاله مطالعات ارزیابی اسیب پذیری لرزه ای مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانها برروی یک نمونه ساختمان موردی واقع درشهرزنجان باسیستم مصالح بنایی انجام گرفته است بدین منظور داده های وضعیت موجود ساختمان وضوابط ایین نامه های بهسازی لرزه ای برروی نمونه موردنظر انجام ووضعیت استحکامی ساختمان مشخص گردید وباتوجه به نیاز ارایه طرح بهسازی راهکارمقاوم سازی ساختمان مربوطه ارایه گردید