سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرجان متاقی مقدم – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
فریدون امینی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان

چکیده:

آلودگی مواد غذایی به عوامل پاتوژن از مزرعه شروع و تا میز غذاخوری ادامه می یابد. یکی از عمده ترین راههای آلودگی مواد غذایی، آلودگی ثانویه می باشد. آلودگی ثانویه می تواند از طرق مختلفی به غذاها انتقال یابد که یکی از شایعترین آنها دستهای آلوده فرد تهیه، توزیع و حتی مصرف کننده مواد غذایی می باد. با عنایت به مطالب فوق، طرح بررسی آلودگی دست کسبه به عوامل باکتریولوژیک در قالب یک دوره یکساله برنامه ریزی و اجرا گردید. در این طرح از دست تعدادی از افراد شاغل در صنوف خواربار فروشی، سبزی و میوه فروشی، ساندویچی، بستنی فروشی و قنادی و رستوران بوسیله شستشو با آب نمونه برداری شد. سپس آب مذکور بر محیط کشت EMB و ژلوز خوندار کشت داده شد و نتایج پس از 24 ساع ارزیابی و کشت تقریقی شده و در نهایت باکتریهای پاتوژن شناسایی گردیدند. و فراوانی آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت مطلوب بهداشتی مغازه و آلودگی دست رابطه آماری معنی داری وجود دارد. (P<0.01) همچنین بین آلودگی دست (پس از آموزش) و برخی عوامل مانند استفاده از آب (P<0.001) و استفاده از آب و صابون برای شستشوی دست ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. (P<0.0001)