سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فرازمند –

چکیده:

سپ از 15 سال از آغاز تو ل ید نفت در ا ین مخزن آلودگ ی به ه یدروژن سولفوره در یک ی از چاهه ا ی تولیدی گزارش شد . به تدر یج آلودگ ی گسترش پ یدا کرده و به صورت یکی از مشکلات اص ل ی تو لی د درآمد. مطالعات ژئوش یمیایی جهت شناخت منشا آلود گ ی بر رو ی نمونه نفت و سنگ ر ی زه ها ی عملیات حفار ی انجام شد . بر اساس نتا یج بدست آمده در ا ین مطالعه منشاء آلود گ ی به گاز H2S در مخزن آسمار ی ، نفت مخزن بنگستان م یدان مارون م ی باشد . منشاء اص لی تشک یل ای ن گاز درمخزن بنگستان، فرآیند TSR تشخیص داده شد.