سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمود سمر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
هوشنگ خسروی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

در آزمایشی گلدانی، اثر تلقیح ریشه نهال سیب با چهار سویه از ازتوباکتر، بر جذب نیتروژن و سایر عناصر غذایی و نیز رشد نهال، بررسی گردید . قبل از آغاز فصل رشد، ریشه نهال های یک ساله با چهار سویه بومی ازتو باکتر کروکوکوم، B1, B2, B3 ,B4 ، تلقیح گردید . در تیمار شاهد، B0 ، ریشه ها تنها با بستر کشت بدون باکتری آغشته گردید . نتایج نشان دهنده اثرات مفید تلقیح بر برخی از ویژگی های اندازه گیری شده گیاه بود . باکتری B1 معمولا اثرات قوی تری نسبت به سایر باکتری ها داشت . این باکتری جذب پتاسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی و بر توسط برگ ها و همچنین مقادیر جذب ازت، فسفر، پتاسیم، منگنز و روی توسط ریشه ها را افزایش داد . سطح برگ ها نیز در اثر تلقیح با این باکتری افزایش یافت . در نهایت باکتری B1 برای ادامه تحقیقات در این زمینه انتخاب گردید