سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صمد دربندی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
سیامک ساعدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
صابره دربندی – دانشجوی دکتری آبیاری دانشگاه تبریز
مجتبی جلیل زاده – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

چکیده:

پسابهای صنایع تخمیری از جمله صنایع تولید الکل و خمیر مایه حاوی مقادیر متنابهی مواد آلی،نیتروژن،پتاسیم ودیگر عناصر هستند . مطالعات گسترده ای پیرامون استفاده از این پسابها در کشاورزی انجام گرفته استنتایج یکسری مطالعات در اسپانیا نشان داد کاربرد این پسابها حاصلخیزی خاک را افزایش داده و خواص شیمیایی،فیزیکی و بیولوژیکی آن را بهبود می بخشد آزمایشات انجام گرفته در یونان جهت جایگزینی پسابهای صنایع الکل سازی با کود شیمیایی در کشت پنبه نشان می دهد که این پسابها هیچگونه اثر سوئی بر رشد گیاه نداشته و باعث افزایش میزان نیتروژن و پتاسیم قابل جذب خاک می شود ).2) در آزمایش دیگری روی گندم نشان داده شده است مقدار نیتروژن،منگنز و پتاسیم قابل جذب خاک افزایش می یابد در کارخانه تولید خمیر مایه ایران مایه طی فرایند تولید
سه نوع پساب تحت عنوان واش اول،دوم وسوم پدید می آید هدف از این مطالعه اثر آبیاری یونجه با این پسابها روی مشخصات شیمیایی خاک است