سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمجتبی نوری حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ابوالفضل عباسپور تبریزی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

خاکهای زراعی کشور به دلایل متعدد از جمله آهکی بودن، بی کربناته بودن آب آبیاری، تنش خشکی در مزارع کشور و پائین بودن مواد آلی در خاکهای زراعی، دچار کمبود شدید عناصر کم مصرفخصوصا روی و آهن می باشد . . البته کمبود آهن و روی گسترش جهانی داشته و حدود %30 خاکهای کشاورزی جهان عمدتا به دلیل آهکی بودن یا مصرف بی رویه کودهای فسفاته با کمبود یا کمی قابلیت جذب این عناصر مواجه هستند در استان خراسان حدود %75 از خاکهای زراعی این استان دچار کمبود روی بوده و کمبود آهن و خسارات ناشی از آن نیز در پنبه در این استان مشاهده شده است رانتیناول و همکاران (1999) اظهار می دارد که مصرف خاکی سولفات روی به میزان 50 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش تعداد شاخه های زایا و تعداد غوزه ها در پنبه می گرددازب (1989) گزارش می کند که محلول پاشی آهن، روی و منگنز به تنهایی یا به صورت اختلاط با همدیگر باعث افزایش محصول وش پنبه می شود که این افزایش ناشی از افزایش مقدار کلروفیل و کارتنوئید برگ و همچنین ارتفاع گیاه می باشد3 سیلسپور (1382) گزارش می کند که مصرف ریزمغذیها باعث افزایش محصول وش پنبه به میزان %30 می شود و بیشترین طول الیاف از مصرف محلول پاشی آهن و روی بدست آمده است