سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی بابائی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
سید سعید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان (پردیس سهروردی)

چکیده:
سازه های ساختمانی تحت اثرنیروهای ناشی اززلزله دچارتغییر مکانهای زیاد میشوند و متداولترین روش کنترل تغییر مکان ها درسازه های فولادی استفاده ازمهاربندها می باشد که به شکلهای مختلفی اجرا میشوند پیکربندی سیستم های مهاربندی عموما ازنوع هم محور یا برون محور می باشند مهاربندیهای هم مرکز سختی سازه را نسبت به قاب خمشی معادل به شدت افزایش داده و تغییر مکان جانبی سازه را محدود می سازند ازطرف دیگر باتوجه به اهمیت بسیاربالای هزینه درساختمان سازی یافتن بهترین چیدمان برای مهاربندها و ستونها برحسب تعدادطبقات و همچنین نوع خاک مختلف ازاهمیت زیادی برخوردار است که اینموارد دراین مقاله موردمطالعه قرارگرفته است دراین مطالعه سازه های فولادی ویژه با مهاربندی X CBF در5و10و14 طبقه و دهانه های 5/6و7/5و11/2متری و نوع خاک II,III باتوجه به ایین نامه AISC 2006و مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 10 و مبحث 6 مقررات ملی تحلیل و محاسبات سازه ای و فنداسیون انجام شده اند و نتایج حاصل ابصورت نمودارهایی ارایه شده اند درخاک نوع II سازه های با دهانه 7.50m درساختمانهای 5و10و14طبقه اقتصادی ترین حالت می باشددرحالیکه درخاک نوع iii دهانه 7.50m درساختمانهای 10طبقه و دهانه 5.60 درساختمانهای 14 طبقه اقتصادی ترین حالت می باشند