سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اسدی کنگرشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از انواع کودهای شیمیایی محتوی عناصرکم مصرف به عنوان یکی از عوامل دستیابی به عملکرد بهینه محصولات زراعی و باغی مورد توجه خاص قرار گرفته و ترویج استفاده از این کودها به سرعت رو به گسترش می باشد . بطوریکه استفاده گسترده از انواع کودهای کم مصرف برای انواع محصولات زراعی و باغی در بیشتر مناطق مختلف کشور از جمله مارندران رایج است ] اسدی کنگرشاهی و محمودی [.1380 از طرف دیگر، با توجه به اینکه تحرک عناصر کم مصرف درخاک بسیار کم بوده و قسمت عمده این عناصردر لایه سطحی خاک های زراعی باقی می ماند و همچنین، نیاز بیشترگیاهان زراعی به عناصرکم مصرف بسیار کم بوده و درسال اول کوددهی ، معمولاً قسمت عمده این عناصر مورد استفاده قرار نگرفته و اثرات مصرف این کودها غالباً تا چندین سال یا فصل رشد درخاک باقی می ماند ] کریمیان و یثربی . [1995 بنابراین با توجه به مطالب فوق و این که بین مقدار مفید و مضر عناصرکم مصرف، فاصله چندانی نیست، همچنین بعلت گرانی این کودها و اثرات اقتصادی آنها، بایستی اطلاعات کافی در مورد اثرات باقیمانده این کودها درخاک های مناطق مختلف باید در دست باشد تا ضمن افزایش بازده کودهای مصرفی از بروز مشکلات احتمالی درآینده جلوگیری شود . بنابراین آزمایش فوق به منظور بررسی اثرات باقیمانده سولفات منگنز برعملکرد و جذب این عنصربرای محصول سویا طی 4 سال متوالی در شرایط گلخانه ای، انجام شد .