سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالحسین ضیائیان – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

خالی ماندن قسمتی از بلال عارضه ای است که در برخی مزارع ذرت کاری دیده شده است . محققین عامل اصلی این عارضه را تنش های رطوبتی و حرارتی در زمان گرده افشانی گزارش کرده اند، اما عده ای دیگر علت آن را عامل تغذیه ای می دانند . از بین عناصر غذائی روی و بور نقش مهمی در گرده افشانی و عمل تلقیح دارند . گزارشات مختلفی در رابطه با نقش بور در تولید دانه در دست است ( مارشنر، 1995 ؛ ثواقبی و ملکوتی، 1378 و حسینی و همکاران، (.1383 این محققین اعتقاد دارند در خاک های آهکی به علت pH بالا، جذب بور کم است و کمبود آن بر گرده افشانی و تلقیح آسیب رسانده و نهایتا منجر به کاهش نولید دانه می گردد . در رابطه با نقش موثر روی در افزایش عملکرد یز گزارشاتی در دست است ( مفتون و کریمیان 1980 و ضیائیان و ملکوتی، ).1378 به منظور بررسی تاثیر دو عنصر غذائی روی و بور بر تولید دانه در ذرت، طی دو سال، این آزمایش در مزارع ذرت کاری فارس اجرا شد .