سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حامد محمدی – کارشناس ارشد شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ایمانپور – دانشیارشیلات دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
ولی اله جعفری – استادیارشیلات دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعلی اکبر هدایتی – استادیارشیلات دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
آلودگی آبها یکی ازمهمترین مسائل درحفاظت دریاها وحفظ تعادل بوم شناختی آبها می باشد درسالهای اخیر منابع آبی موردتهدید آلودگی قرارگرفتند که میتوان به پسابهای صنعتی سموم کشاورزی و فلزات سنگین اشاره کرد ایپرودیون +کاربندازیم یکی ازسموم کشاورزی میباشدکه به وفور درکشاورزی استفاده میشود برای انجام این تحقیق درمجموع از۱۲۰ماهی که ازمرکزتکثیروپرورش ماهی بخش خصوصی تهیه گردیده بود استفاده شد این ازمایش در۴تیمارو۳تکرار بادوزهای مختلف سم که به ترتیب ۰شاهدو۵پی پی ام ۱۵پی پی ام و ۳۰پی پی ام بود انجام شد و درپایان روزهفتم ازهرتکرار یک عددماهی نمونه برداری شد سپس آزمایشات بافت شناسی انجام شد نتایج بررسی بافت ها نشان دهنده وجود هیپرپلازی اتصال لاملاهای ثانویه کوتاه شدن لاملاهای ثانویه چماقی شدن و آنوریسم لاملایی بود که با افزایش میزان دوزسم آسیبهای مشاهده شده نیز بیشتر شده بود نتایج بیانگرمخرب بودن سم ایپرودیون کاربندازیم می باشد که حتی دردوزهای پایین برروی بافت آبزیان تاثیر میگذارد و فرایند طبیعی اندام آبشش رابرهم می زند