سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امین شفیع نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
سیدروح الله تقی زاده –
ستار معصوم زاده –
علیرضا ردایی –

چکیده:
درمخازن گازی میعانی هنگامی که فشارمخزن به زیرفشارنقطه شبنم گازمی رسد دراثرمیعان معکوس گاز درمخزن به مایع تبدیل می شود این مایعات کاربرد زیادی درصنعت و زندگی روزمره دارند و چنانچه درمخزن بمانند نه تنها هرز می روند بلکه تجمع آنها در نزدیکی دیواره چاه باعث انسداد مسیر عبور سیال ازمخزن به دهانه چاه شده و توانایی تولید ازچاه را کاهش خواهند داد دراین مقاله تزریق گاز برای افزایش ضریب بازیافت و تاثیر گازهای مختلف تزریقی به مخزن درجهت افزایش میزان استحصال مایعات گازی از آن مورد بررسی قرارگرفته است همچنین سناریوهای تزریق دردبی های مختلف درفشارهای مختلف تزریق درطول زمانهای مختلف برای انواع گازهای تزریق مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که تزریق گاز میزان بازیافت ازمخزن را افزایش میدهند ولی این افزایش برای گازهای مختلف متفاوت است دراین ارتباط عوامل مختلفی دخیل هستند که ازجمله آنها ملاحظات فنی ملاحظات اقتصادی درانتخاب نوع سیال و سناریوهای مناسب تزریق است