سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هما ذره پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدعلی اسماعیلی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نبات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مازندر
محمد جلینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ( مشهد )
علی رضا قائمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ( مشهد )

چکیده:

به منظور بررسی ت أثیر تنش آبی و مقادیر مختلف کود ازت بر عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند رقم BP آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد . تیمارها شامل آبیـاری در سـه سطح بدون تنش آبی، تنش آبی ابتدایی و تنش آبی مداوم و مقادیر مختلف کود ازت درچهار سطح شاهد ( بـدون کـود ) ، 50 ، 100 و 150 کی لوگرم ازت خالص در هکتار بود، که به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شـده در قالـب طـرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قر ار گرفت . تیمارهای آبیاری در کرت های اصلی و مقـادیر ازت بـه عنوان کرت های فرعی انتخاب شدند . نتایج تجزیه آماری نشان داد که تأثیر تیمارهای آبی و مقادیر مختلف کود ازت روی عملکرد ریشه و میزان قند ناخالص در سطح 1 درصد معنی دار می باشد، در حالی که روی میزان قنـد مـلاس، عملکـرد قنـد خالص و ناخالص اثر معنی داری نداشت . درصد قند خا لص نیز فقط در تیمار ازت در سطح 1 درصد معنـی دار بـود و تیمـار آبیاری و اثر ات متقابل آن از نظر این صفت معنی دار نشدند . کارایی مصرف آب بر مبنای ریشه و بر مبنای شکر نیز فقط در تیمارهای آبیاری در سطح 5 درصد اختلاف معنـی داری داشـتند . هـر چنـد کـه اثـرات متقابـل روی صـفات مـورد بررسـی معنی دار نبود ولی نتایج نشان داد که افزایش عملکرد ری شه در شرایط آبیاری بدون تنش، با افزایش مقدار ازت، بـه مراتـب
بیش تر از مقدار آن در شرایط تنش آبی می باشد . از نظر عملکـرد، تیمـار بـدون تـنش آبـی بـا مـصرف 150 کیلـوگرم ازت خالص در هکتار بالاترین عملکرد را داشت ولی تیمارهای تنش، بـ ه خـصوص تـنش مـداوم ، از نظـر کـارایی مـصر ف آب نتیجه بهتری داشت