سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیامک فرجام – کارشناس ارشد زراعت مجتمع عالی آموزش علمی کاربردی کشاورزی کردستان
مجتبی جعفرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
وفا توشیح – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

تنش خشکی انتهایی که به موازات نزدیک شدن به اواخر فصل رشد شدت می یابد، مهمترین تنش غیر زیستی در گیاه نخود بوده و حدود 30 تا 60 درصدکاهش عملکردی ایجاد می نماید [.5] رزینهای سوپر جاذب، پلیمرهایی به شدت آب دوست هستند که ضمن برخورداری از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب، به مثابه آب انبارهای مینیاتوری عمل کرده و در موقع نیاز ریشه، به راحتی آب و مواد غذایی محلول در آب را در اختیار ریشه گیاه قرار می دهندنتایج تحقیقات [6] برروی کولتیوارهای سویا نشان داد که استفاده از سوپرجاذب استاکوسورب موجب افزایش عملکرد سویا می گردد .