سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سیدی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
امین وکیلی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه یزد

چکیده:

بمنظور مقابله با نیروهای جانبی بویژه زلزله از انواع گوناگون سامانهها استفاده میشود. یکی از جدیدترین سامانههای باربر جانبی که هنوز مراحل مطالعاتی و پژوهشی خود را میگذراند، دیوار برشی فولادی است. این سامانه عبارت است از یک ورق فولادی که بین تیرها و ستونها محصور میباشد. در مقالة حاضر، رفتار خرابی قاب یکدهانة یکطبقه که از سامانة دیواربرشیفولادی درآن بهرهگرفتهشده، ارائهمیشود. بدین منظور، یک مدل تحلیلی عناصر محدود ساختهشده و صحت آن با نمونههای آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفتهاست. سپس مطالعة پارامتریک برای بررسی اثرات ضریب شکل بعنوان یکی از پارامترهای اساسی پانل برشی بر مشخصههای رفتار لرزهای نظیر مقاومت، سختی، شکلپذیری و رفتار هیسترزیس انجام پذیرفتهاست. برای رسیدن به اهداف مورد نظر از یکی از نرمافزارهای قوی عناصر محدود استفاده شده است. این نرمافزار توانایی مدل کردن کمانش و رفتار پسکمانشی را بخوبی داراست.نحوة اعمال بارگذاری بر روی مدل مورد نظر که به صورت چرخهای(Cyclic)می باشد، از آییننامة ATC-24 پیرویمی کند. این نحوه بارگذاری شامل اعمال تغییرمکان بر شاه تیر بالایی متصلشده به ستونها و ورق می باشد که مقدار آن با توجه به قواعدATC-24 بدست می آید. در این مطالعة پارامتریک نمونههای مختلفی بکار رفته که هر نمونه بر اساسنتایج بدست آمده از نمونههای قبلی برگزیده شده است. نتایج مطالعة حاضر نشان میدهد که در صورت ثابت نگهداشتن مقدار مصالح مصرفی برای ورق فولادی، با افزایش ضریب شکل، کارآیی دیوار برشی فولادی بویژه توان استهلاک انرژی آن افزایش می بابد.