سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا راشکی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
مجتبی گنجعلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

طوفانهای گرد و خاک رخدادهای طبیعی هستند که بطور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا رخ می دهند . این طوفانها نتیجه فرسایش بادی است . اثرات این پدیده در شرایط خشکسالی تدریجی و پیامدهای آن در خشکسالیهای شدید فاجعه آمیز است [.1] با وقوع خشکسالی در منطقه سیستان و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن دریاچه هامون که بصورت کمربندی در شمال منطقه قرار دارد و همچنین وجود باد های 120 روزه، شرایط مناسبی جهت فرسایش بادی و وقوع طوفانهای گردو خاک فراهم آمده است ] . [ 3 بادهای 120 روزه سیستان که معروفیت خاصی در کشور ایران دارند با همراهی خاک رسوبی دانه ریز، درجه حرارت و تبخیر زیاد، پوشش گیاهی اندک، خشکسالی های دوره ای و عوامل متعدد انسانی باعث فرسایش شدید خاک و وقوع طوفانهای همراه با ذرات گرد و غبار می گردند . به رغم اهمیت زیاد طوفان ها از نظر برداشت و جابجایی ذرات رویه خاک مانند هوموس، رس و املاح خاک که می تواند علاوه بر کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی، موجب آلودگی هوا، مشکلات تنفسی و کاهش میدان دید گردد، تحقیقات محدودتری در ایران انجام شده است [.2] با توجه به اهمیت فرسایش بادی در منطقه سیستان تحقیق حاضر به بررسی این اثرات و پیامدها می پردازد