سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا علیزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
رمضانعلی دهقان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهرداد شهابیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمودرضا رمضانپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

کمبود عناصر ریزمغذی از قبیل روی ، آهن ، مس در محصولات کشاورزی گسترش جهانی دارد . روی در بسیاری از سیستمهای آنزیمی گیاه، نقش کاتالیزوری، فعال کننده و یا ساختمانی دارد و در ساخته شدن و تجزیه پروتئین ها در گیاه نیز دخیل است . مصرف روی در اکثر خاک ها موجب افزایش وزن خشک ماده گیاهی و در همه آن ها باعث افزایش غلظت روی و جذب کل آن توسط گیاه می گردد [.3] رضائی و همکاران [1] گزارش کردندکه مصرف 10 کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن ، 40 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 20 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک محصول وش پنبهرا به ترتیب 42 ، 39 و 32 در صد افزایش داده است . تاندیو [4] گزارش نمودکه مصرف روی باعث افزایش 230 کیلوگرم عملکرد محصول پنبه نسبت به شاهدگردیده است . بررسی انجام شده نشان داده است که 41/6 درصد از نمونه های خاک مزارع پنبه میزان روی کمتراز 0/5 میلی گرم درکیلوگرم می باشد و 97/4 درصدازکل نمونه های مزارع پنبه میزان روی کمترازیک میلی گرم درکیلوگرم است [.2] از آنجایی که مصرف عناصرریزمغذی خصوصاً روی بر محصولات مختلف اثرمثبت و معنی داری بجا گذاشته است تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات میزان و روشهای مصرف سولفات روی برروی عملکرد پنبه سای اکرا اجرا گردید