سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مصیب کمری – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اداره مهندسی پتروفیزیک
علی محمودی – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اداره مهندسی پتروفیزیک
آصف مدنی – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:
ریزش دیواره چاه نتیجه عدم پایداری سازند است و بخش عمده این ناپایداری که ناشی از عوامل مکانیکی و یا شیمیایی است، حین حفاری پیش می آید.علاوه بر مشکلاتی همچون گیر لوله های حفاری و ابزارهای نمودارگیری، تأثیر منفی این ریزش ها روی قرائت ابزارهای نمودارگیری پتروفیزیکی قابل تأمل است.حساسیت ابزارهای مذکور به ریزش دیواره، منجر به برداشت داده های غلط نمودار شده که پس از تفسیر و محاسبه پارامترهای سنگ و سیال، مبنای مطالعات مخزن قرار می گیرند.در این تحقیق، با مطالعه موردی یکی از چاه های جنوب غرب ایران و استفاده از نتایج تفسیر داده های لاگ و آزمایشات مغزه، تأثیر نامطلوب این ریزش ها روی نتایج و اختلاف ایجاد شده بین اطلاعات مغزه و لاگ همچون مقادیر تخلخل و اشباع آب، بررسی شده است