سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
میثم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
علی زنگنه – استادیار گروه قدرت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:
استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیردر جهت کاهش آلودگی های زیست محیطیبه عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی از آرمان های بشر بوده است.در این مقاله منابع تولید پراکنده ژنراتورهای سنکرونآبی کوچک، ژنراتورهای القایی توربین بادی و سلول های خورشیدی موردبحث و بررسی قرارگرفتهاست. میزان اعوجاج هارمونیکی کل (THD) ناشی از حضور این سه واحد تولید پراکنده در شبکه های 2 و13 شینهنشان داده شده و اعوجاج هارمونیکی تولیدی در اثر اضافه نمودن این واحدها ازلحاظ تعدادو موقعیت نصب آن، مورد تجزیه وتحلیلقرارگرفته است. همچنین با استفاده از اینورترهای چند سطحی در مبدل های منابع فتوولتائیک، بهبود وضعیت هارمونیکی نشان داده شده است. میزان اعوجاج هارمونیکی کل شبکه در تمامی موارد با مقدار نهایی قابل قبولازنظر استاندارد IEEE که 5 درصد است، مقایسه شده و با توجه به آن، تعداد واحد تولیدی قابل قبول و مکان مناسب برای واحد تولید پراکنده مشخص گردیده است.