سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد زارع مهرجردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
جلال برخورداری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
سعید جوپانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
کوروش کمالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اهمیت پخش سیلاب در ارتباط با منابع خاکی بیشتر از آن جهت است که ته نشینی مواد معلق دارای کیفیت خوب بر روی اراضی آبرفتی جوان، آنها را به زمین های بارور تبدیل نموده و موجب رونق کشاورزی می شود . به طوری که اهمیت رسوبگیری در شبکه های پخش سیلاب بیش از نقش آب بیان شده است، زیرا رسوبگیری تغیرات زیادی را از نظر ویژگی های خاک و اراضی، رطوبت قابل استفاده و تغذیه آب های زیرزمینی به وجود میĤورد ( کمالی، ).1377 منابع علمی موجود نشان دهنده اثرات مثبت و منفی پخش سیلاب برخصوصیات شیمیایی خاک در عرصه های پخش سیلاب بوده و اکثرا عامل تغییر خصوصیا شیمیایی خاک در اثر پخش سیلاب را کیفیت سیلاب و نوع سازند های زمین شناسی حوزه بالا دست دانسته اند . بنابر این استفاده از سیلابها در مناطق مختلف مستلزم شناخت کامل ازخصوصیات سیلابهای ورودی به شبکه و چگونگی این اثرات است هدف از این بررسی تعیین اثرات پخش سیلاب رودخانه پرعابدین بر خصوصیات شیمیایی خاک مراتع ایستگاه سرچاهان در استان هرمزگان می باشد .