سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدحسن تفرجی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
نگین فرهنگی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

طبق گزارشهای موجود مصرف سرانه روغن خوراکی کشورمان برای هر نفر حدود 16 کیلوگرم است و نیاز داخلی حدود یک میلیون تن می باشد که سالیانه بیش از 91 درصد آن از خارج وارد می شود [.3] از طرفی کلزا به دلیل داشتن درصد قابل توجهی از اسیدهای چرب غیر اشباع برای مصارف خوراکی و همچنین عملکرد بالای آن در واحد سطح از دیگر دانه های روغنی مناسبتر است و می تواند محصولی مناسب جهت تناوب با گندم باشد . گوگرد جزء ساختمان اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین و در نتیجه جزء ساختمان پروتئین هاست . هر دو این اسیدهای آمینه برای ساخت دیگر ترکیبات دارای گوگرد مانند کوآنزیم ها و فرآورده های ثانوی گیاهان لازم هستند [.2] منبع اصلی تامین گوگرد کانیهای خاک، گازهای گوگردی در هوا و آب آبیاری، گوگرد آلی و گوگرد کودهای شیمیایی هستند . به عقیده بیسواس و همکاران مصرف 100 کیلوگرم گوگرد در هکتار سبب افزایش درصد روغن دانه می گردد [.4] بهمنیار و همکاران [1] بیشترین عملکرد کلزا را با 300 کیلوگرم کود گوگردی در هکتار بدست آوردند .
پتاسیم نیز نه تنها از نظر مقدار موجود در بافتهای گیاهی، بلکه از نظر وظایف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مهمترین کاتیون محسوب می شود . گرانت و بیلی [5] سطح بحرانی پتاسیم برای حصول حداکثر عملکرد را 200 میلیگرم در کیلوگرم خاک گزارش کردند . پراساد و همکاران حداکثر عملکرد کلزا را با کاربرد90 کیلوگرمK2Oبدست آوردند .
با توجه به نقش انکار ناپذیر عناصر غذایی گوگرد و پتاسیم در تغذیه گیاه کلزا، اثرات آنتاگونیستی و یا سینرژیکی آنها می تواند اهمیت فراوانی داشته باشد . هدف از این تحقیق بررسی اثرات متقابل گوگرد و پتاسیم بر عملکرد، پروتئین و روغن کلزا بوده است .