سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید خامسی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
علی سپهری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر بقایای گیاهی نخود، گندم و کلز ا بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام جدید نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 86-1385 در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان در سه تکرار انجام شد. عصاره گیاهان نخود، گندم و کلزا و آب مقطر (شاهد) و سه رقم فیلیپ، هاشم و آرما ن به عنوان عوامل مورد آزمایش درنظر گرفته شدند . صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، وزن تر ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن تر ساقه چه، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ترکل، وزن خشک کل و نسبت ریشه چه به ساقه چه بودند . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عصاره بقایای گیاهی اثر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی به استثنای درصد جوانه زنی دارد. هر سه عصاره ارزش کلیه صفات را نسبت به شاهد کاهش دارند . که عصاره بقایای گندم کمترین و عصاره بقایای نخود بیشترین تاثیر را داشتند. بین ارقام نیز برای کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری ملاحظه شد. رقم فیلیپ کمترین و رقم هاشم بیشترین کاهش را نشان داد. اثر متقابل عصاره × رقم فقط در مورد صفات طول ساقه چه و وزن تر ساقه چه معن یدارشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در مرتبه اول، نخود برای قرار گرفتن در تناوببا گندم مناسب تر بوده و نسبت به کلزا تاثیر سوء کمتری بر رشد اولیه گندم داشته است . همچنین کشت نخود بعد از گیاه نخود توصیه نمی گردد . رقم فیلیپ مناسب تر از سایر ارقام برای قرار گرفتن در تناوب با گندم بود.