سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا یاری – کارشناس موسسه تحقیقات ثبت،کنترل و گواهی بذر و نهال
حسین حیدری شریف آباد – دانشیارموسسه تحقیقات ثبت،کنترل و گواهی بذر و نهال
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – عضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – عضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عنصر رویzn ، از جمله عناصر ضروری برای رشد گیاه است که در تشکیل اسید ایندول اسیتیک دخالت می نمایدو رشد گیاه را تنظیم می کند . بعلاوه روی باعث فعال شدن بسیاری از آنزیم هاو رشد گیاه را تنظیم می کند . بعلاوه روی باعث فعال شدن بسیاری از آنزیم ها می شود، بطوری که برای سنتز کلروفیل و تشکیل کربوهیدراتها، لازم و ضروری است .vitsoh,et al 1994 اکثرآنزیمهایی که در متابولیسم کربوهیدراتها نقش دارند،بواسطه عنصرروی فعال میشوند . ).Marschner,1995) چون روی عنصری است که در داخل گیاه، قادر به انتقال مجدد نیست لذا محلول
پاشی آن، مناسب تر میباشد . ) ).vitsoh,et al 1994 گیاهان روغنی، از گیاهان حساس به کمبود روی هستند و باید نسبت به دادن کود حاوی روی، به آنها اقدام نمود تا علاوه بر ازدیاد تولید، غلظت روی در آنها افزایش یابد ( ملکوتی و طهرانی ).1378, منگنز در سیستمهای ترکیبی گیاه، مشارکت دارد . در واکنشهای انتقال الکترون در گیاه دخیل بوده و در تولید کلروفیل نیز نقش دارد ( سالاردینی و مجتهدی، 1367 ؛ ملکوتی و طهرانی، ).1378 وجود آن در فتوسیستم دو که در فتولیز آب شرکت می نماید، ضروری به شمار می آید ( سالاردینی و مجتهدی، ).1367 منگنز به عنوان یک فاکتور فعال کننده در گیاه عمل می کند که تقریبا باعث فعال شدن سی وپنجĤه آنزیم مختلف در گیاه می گردد ) ).Burnell,1988 این یون همانندیون منیزیم،قادر است ATP را با کمپلکس آنزیمی ( فسفوکینازها و فسفوترانسفرازها ) پیوند دهد ( سپهر، ).1377 با توجه به نقش منگنز و روی ) ) zn در گیاه و اهمیت آنها در تامین سلامتی انسان، باید کود روی را حداقل دو و یا سه سال یکبار و کود منگنز را حداقل به میزان یکبار در سال برای محصولات زراعی و باغی استفاده نمود ( ملکوتی و لطف الهی، ).1378 لازم به ذکر است حد بحرانی عنصر روی ) ) zn در خاک کمتر از یک ) <)1 میلی گرم در کیلو گرم و حد بحرانی منگنز کمتر ازده ) ) < 10 میلی گرم در کیلو گرم می باشد ( ملکوتی، ).1378 الگوی اختصاصی ساطع شدن فلئورسنس کلروفیل اولین بار توسط کات اسکای (1931) مطرح و هم اکنون بنام اثر کات اسکای شناخته شده است،این خصوصیت بطور مشخص فرآیندهای اولیه فتوسنتزی را که در کلروپلاست انجام می گیرد، منعکس می سازد . این فرآیندها با جذب نور و انتقال انرژی در واکنش های فتوسیستم II مرتبط می باشند .
. ( Bjorkman and Demmig-Adams, 1994:Krause and Weis,1994;Schreibr et al.,1994)