سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسین اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
تحمل مقداربالایی ازاتانول درمحیط کشت یکی ازویژگیهایی است که میکروارگانیسم بایستی داشته باشد دراین کاربرای بررسی تحمل قارچ موکور همیلیس درمقابل اتانول موجود درمحیط کشت محیط کشتهای مختلف که دارای مقادیر مختلفی ازاتانول بود مورد بررسی قرارگرفت قار چ موکور همیلیس قادر به تولید اتانول دریک محیط کشتی بود که 5/5درصد اتانول اولیه داشت و مقداربیشتراز5/5درصد اتانول درمحیط کشت عاملی بود که باعث جلوگیری ازتولید اتانول بیشتردرمحیط کشت میشد درمحیط کشت شامل 5/5درصد اتانول و درصد اتانولهای بالاتر ازاین مقدار هیچ گلیسرولی توسط این قارچ تولید نشد.