سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سمیه صحرائیان – دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
محمدحسین بهشتی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران
فاطمه السادات حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی داراب

چکیده:
رزین های فنولی یکی ازقدیمی ترین رزینهای گرماسخت است که به دلیل پایداری گرمایی زیاد کاربردهای شایان توجهی را درصنایع مختلف دارد این رزین ها برای ساخت قطعات مختلف دردمایی حدود 160درجه پخت می شوند که درحین واکنش باعث ایجاد مشکلاتی هم ازنظر هزینه و هم ازنظر فرایندی میگردند هدف این پژوهش کاهش دمای پخت با استفاده ازپاراتولوئن سولفونیک اسید است لذا دراین پژوهش پخت محیطی دو نوع رزین فنولی رزول درحضور مقادیر مختلف این اسید مطالعه شده است و زمان ژل شدن آنها دردماهای مختلف اندازه گیری و مقایسه گردیده است نتایج نشان میدهد که با افزودن 5/4 درصد وزنی اسید زمان ژل سدن دردمای محیط حدود 20min خواهد بود ساختارشیمیایی هردو رزین پخت محیطی و گرمایی تقریبا یکسان است گرچه درسامانه پخت محیطی ساختارشبکه ای کاملی شکل نمی گیرد ولی تفاو ت اساسی درطیف FTIR آنها مشاهده نمیشود.