سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مردانی فر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از آبشکن ها یکی از روشهایی است که به طور معمول جهت حفاظت از سواحل در دهه های اخیر دررودخانه ها مورد توجه قرار گرفته است. آبشکنهایی که تاکنون مورد استفاده از این نوع سازه هاجهت کنترل رسوب در پیچ رودخانه ها و نفوذ پذیری آن صورتنپذیرفته است. در این تحقیق اثر آبشکنهای نفوذ پذیر در حفظ پایداری ساحل در قوس یک کانال به کمک مدل فیزیکی بررسی شد.بدین منظور کانالی به عرض 73cm و طول تقریبی 115m به همراه دو دهه آبگیر و قوسهایی با زوایای 45,90,135,180 درجه در دانشگاه شهید باهنر کرمان ساخته شد و تحقیقات بر روی این مدل فیزیکی انجام گرفت. در این آزمایشات از رسوب با دانه بندی غیر یکنواحت که شباهت بیشتری به حالت رودخانه های طبیعی دارد استفاده شده است.
نتیجه آزماشات نشان از برتری و مزیت استفاده از این نوع آبشکنها داشت. از بین آزمایشات مختلفی که در این راستا انجام پذیرفت، سه ازمایش به عنوان بهترین آزمایشات معرفی شدند.