سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرخسرو دانایی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و میزان بذر بر عملکرد ، اجزای آن و درصد روغن کلزا رقم RGS003 آزمایشی به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در سال ز راعی 86-1385 اجرا گردید. آرایش کاشت در چهار سطح شامل : P1: عرض پشته 60 سانتی متر با سه ردیف کاشت به فاصله 20 سانتی متر ، P2: عرض پشته 60 سانتی متر با دو ردیف کاشت به فاصله 30 سانتی متر ، P3: عرض پشته 50 سانتی متر با سه ردیف کاشت به فاصله 16/67 سانتی متر و P4: عرض پشته 50 سانتی متر با دو ردیف کاشت به فاصله 25 سانتی متر . به عنوان فاکتور اصلی و میزان بذر در چهار سطح 4، 6، 8 و 10 کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند . مقایسه میانگین عملکرد دانه تیمارها نشان داد که اثرات آرایش کاشت ، میزان بذر و اثر متقابل آرایش کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار بود . بالاترین عملکرد در پشته های به عرض 60 و 50 سانتی متر با دو خط کاشت روی پشته به ترتیب 2949/76 و 2707/12 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد با مصرف بذر 4 و 6 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 2640/16 و 2494/38 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که تفاوت معنی داری با همدیگر نداشتند. مصرف مقادیر بیشتر بذر( 8 و 10 کیلوگرم در هکتار) منجر به کاهش عملکرد گردید. تیمار پشته به عرض 60 سانتی متر با 2 ردیف کاشت و مصرف 4 کیلوگرم بذر در هکتار دارای بالاترین عملکرد دانه بود (3469/10 کیلوگرم در هکتار)که به تنهایی در کلاس a قرار گرفت. بنابراین تیمار پشته به عرض 60 سانتی متر با 2 ردیف کاشت و مصرف 4 کیلوگرم بذر در هکتار (با توجه به نتایج سال اول) در منطقه بهبهان توصیه می گردد.