سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریناز اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
خدیجه مهدوی – استادیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
معصومه مازندرانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
سیدعلی حسینی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

رشد و تولید گیاهان در اکوسیستم ها و رویشگاه های طبیعی مختلف تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. به منظور بررسی اثر ارتفاع بر میزان ماده موثر گیاه علف چای در رویشگاه طبیعی با توجه به پراکنش این گیاه در سطح استان گلستان منطقه پاقلعه در جنوب شهرستان رامیان انتخاب شد. برای نمونه برداری از گیاهان افتتاح از پایین‌ترین سطح ارتفاعی تا بالاترین. دید که این گیاه در منطقه مورد نظر رویت شد چهار طبقه ارتفاعی متر تعریف شد که عبارتند از 1)300 2)600 3)900 4)1200 متر.نمونه‌های گیاهی در اوایل گلدهی در اواسط خرداد ماه 1390 از چهار طبقه ارتفاعی تعریف شده با3 تکرار به صورت تصادفی از 20-25 سانتی‌متری انتهای سرشاخه گلدار جمع‌آوری و در هوای آزاد خشک و عصاره آن به روش ماسراسیون استخراج گردید سپس جهت تعیین هیپریسین از دستگاه HPLC استفاده شد تجزیه واریانس داده های به دست آمده در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد ضمناً مقایسه میانگین تیمار ها به روش LSD صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان هیپریسین به دست آمده در ارتفاعات 300، 600، 900، 1200 مکزیک ترتیب 2.210 ، 2.157، 2.433 و 1.936 میلی گرم در گرم ماده خشک گیاه بود که از نظر میزان هیپریسین بین این چهار طبقه ارتفاعی تفاوت معنی‌داری در سطح 5 در صد تو دارد به طوری که میزان هیپریسین در ارتفاع 900 متر ( 2.433) بیشتر از بقیه ارتفاعات بود و در ارتفاع 1200 متر ( 1.963) کمترین مقدار می‌باشد