سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم کامیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا شریفی سیرچی – عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر روی شاخص های جوانه زنی و سبز شدن کلزا (رقم اپرا) تحت شرا یط استرس خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد . مواد پرایمینگ شامل پلی اتیلن گلیکول 10 درصد، پلی اتیلن گلیکول 20 درصد ، پلی اتیلن گلیکول 30 درصد ، کلرید پتاسیم 2 درصد ، کلرید پتاسیم 4 درصد ، کلرید پتاسیم 6 درصد و آب مقطر بود که در سه زمان 8، 16 و 24 ساعت جهت پرایم بذرها استفاده شدند . نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بین تیمارهای اعمال شده از نظر تاثیر بر صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد . بذرهایی که با پلی اتیلن گلیکول 10 درصد تیمار شده بودند دارای بالاترین سرعت جوانه زنی بودند و در مجموع این ماده توانسته بود بر روی اکثر صفات اثر مثبتی بگذارد ولی در این بین کلرید پتاسیم نه تنها تاثیر مثبتی بر روی صفات اندازه گیری شده نگذاشته بود بلکه اثراتی منفی نیز در این زمینه در پی داشت.