سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدی نوحی – بانک پارسیان – تهران ، شهرک قدس ، ساختمان مرکزی بانک پارسیان ، شعبه مرکزی
محسن تنانی – بانک پارسیان – تهران ، شهرک قدس ، ساختمان مرکزی بانک پارسیان ، شعبه مرکزی
شهلا طالاری – بانک پارسیان – تهران ، شهرک قدس ، ساختمان مرکزی بانک پارسیان ، شعبه مرکزی

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی اثر اطلاعاتی محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور اثر اطلاعاتی محافظه کاری در سه سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نوسان پذیری بازده سهام و میزان دقت پیش بینی سود مورد بررسی قرار گرفت. دورهزمانی تحقیق ۶ ساله (از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ ) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق بر اساس روش حذف سیستماتیک شامل ۸۷ شرکت می باشد. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که محافظه کاری دارای اثر اطلاعاتی بوده و نوسانپذیری بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها را بصورت معکوس تحت تأثیر خود قرار می دهد ، بنحوی که با افزایش میزان محافظه کاری از نوسان پذیری بازده سهام و همچنین سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها کاسته می شود. اما شواهد تجربی بدست آمده از این تحقیق وجود رابطه معنی دار میان محافظه کاری و خطای پی شبینی سود را تأیید نمی کند.