سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمودرضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری ذکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی به سه سطح با 3 تکرار ، اجرا شد . فاکتور اول ، کود نیتروژن با چهار سطح ( 0، 80، 160 و 200 کیلو گرم ازت خالص درهکتار ) و فاکتور دوم اندازه غده (کوچکتر از 40، 40 تا 80 ، بزرگتر از 80 گرم ) بودند. نتایج نشان داد ، افزایش اندازه غده تا اندازه متوسط باعث افزایش اکثر صفات اندازه گیری بجز ارتفاع بوته و تعداد شاخه گردید . در سطح کودی 160 کیلوگرم و اندازه غده متوسط ، بالاترین عملکرد غده و اجزای عملکرد غده حاصل شد . این آزمایش سطح کودی 160 کیلوگرم را بعنوان بهترین سطح برای رقم آگریا جهت حصول عملکرد بالا و اندازه غده متوسط از نظر مصارف بذری توصیه می کند.