سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اسدی کنگرشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
غلامرضا علیزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

مطالعات انجام گرفته در خاک های شرق استان مازندران نشان داد که کمبود روی از دیگر عناصر کم مصرف شایع تر می باشد . درحال حاضر، مصرف کودهای حاوی عناصر کم مصرف از جمله کود سولفات روی در این مناطق رایج شده است و هرساله مصرف آنها نیز بیشتر می شود ] اسدی و محمودی . [ 1380 بنابراین نیاز است تحقیقات جامع و کاملی در مورد اثرات باقیمانده این کودها درخاک های مختلف و برای محصولات مختلف صورت گیرد . گزارشهای پراکنده نشان می دهد که بازیابی این کودها بسیار کم است، به عبارتی دیگربخش عمده ای از کودهای محتوی روی درکشت اول جذب سویا نشده و در خاک باقی می ماند که باعث تجمع در خاک و تبدیل آنها به شکل های مختلف شیمیایی می گردد ] برزو و مفتون، 1378 ؛ Brown و همکاران، 1964 ؛ Gupta و همکاران، 1983 ؛ Karimian و1995 ،Yasrebiهمچنین تحرک عناصر کم مصرف در خاک بسیار پائین بوده و قسمت عمده این عناصردرلایه سطحی خاک های زراعی باقی می ماند . از طرف دیگر نیاز گیاهان زراعی به عناصرکم مصرف بسیار کم بوده و معمولاً درسال اول کوددهی، این عناصر بطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و اثرات مصرف این کودها غالباً تا چندین سال یا
فصل رشد درخاک باقی می ماند . بنابراین با توجه به این موضوع که بین مقدار مفید و مضّر عناصرکم مصرف، فاصله چندانی نیست و همچنین بعلت گرانی این کودها و اثرات اقتصادی آنها، بایستی اطلاعات کافی در مورد اثرات باقیمانده این کودها درخاک های منطقه باید در دسترس باشد تا ضمن افزایش بازده کودهای مصرفی از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود . بنابراین آزمایش به منظور بررسی اثرات باقیمانده سولفات روی برعملکرد و جذب این عنصر در سویا طی 4 سال متوالی ] از سال 1379 الی [ 1382 در شرایط گلخانه ای، انجام شد .