سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حامد هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
آیدین حمیدی – استادیار پژوهش موسسه ثبت ارقام و گواهی بذر و نهال
احمد اصغرزاده – استادیار پژوهش موسسه خاک و آب

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم 1 و ازتوباکتر کروکوکوم 2 بر خصوصیات کیفی بذر سویای حاصله از تنش خشکی آزمایشی در مزرعه در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل و در آزمایشگاه ، فاکتوریل در قالب طرح کامًلا تصادفی اجرا گردید . تیمارها شامل عامل رقم در سه سطح، تنش خشکی پایه مادری بر اساس آبیاری پس از مقادیر 50 میلی متر، 100 میلی متر و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر در نظر گرفته شد . عامل باکتری به ترتیب عبارت از عدم مصرف باکتری ( شاهد ) ، برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و تلقیح توأم باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم . نتایج نشان داد که عامل باکتری در مزرعه بر ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گیاه تأثیر معنی داری داشت . برادی ریزوبیوم جاپونیکوم تعداد گره، ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گیاه را به ترتیب %20 ، %23 ، %35 ، %37 ، %33 افزایش داد . در حالی که تلقیح توأم باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم صفات تعداد گره، ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گیاه را به ترتیب %21 ، %28 ، %40 ، %54 و %35 افزایش داد . در شرایط آزمون سرما عامل باکتری بر وزن خشک ریشه در سطح %1 معنی دار شد . هم چنین اثر متقابل تنش × باکتری اختلاف معنی داری را در سطح %1 بر درصد جوانه زنی در آزمون سرما داشت . با توجه با تأثیر مثبت باکتری ها، تلقیح توأم باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم توانست خسارت اثرات تنش شدید 150) میلی متر ) را جبران نموده و از وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و بالاتری در آزمون سرما برخوردار باشد .