سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران و کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی جیرفت- کرمان
حمید ایران نژاد – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
رضا امیری – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

چکیده:

کشت دوگانه گیاهان علوفه ای می تواند یکی از راه های افزایش مجموع غذای تولید شده در واحد سطح در هر سال باشد . به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر سازگاری، عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی لاین های جدید سورگوم علوفه ای (KFS1)، (KFS2) لاین های جدید ارزن علوفه ای (KCM2)، (KCM7)، (KCM9)، هیبرید سورگوم علوفه ای اسپیدفید (Speedfeed) و هیبرید ارزن علوفه ای نوتریفید (Nutrifeed) در کشت دوگانه بعد از گندم و جو، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 86-1385 در مزرعه آموزشی تحقیقاتی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران در منطقه شمال ورامین اجرا گردید. در این آزمایش 5 تاریخ کاشت ( 2 تیر، 12 تیر، 22 تیر، 1 مرداد و 11 مرداد ) و 7 ژنوتیپ سورگوم و ارزن علوفه ای، به ترتیب به عنوان سطوح کرت های اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. کاشت در تاریخ هایپیش بینی شده انجام و قبل از برداشت نهایی علوفه، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد پنجه و قطر ساقه اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بین تاریخ های مختلف کاشت از نظر صفات مورد بررسی در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود دارد و تاریخ کاشت دوم ( 12 تیر ماه ) از این نظر برتر بود. در ضمن مشخص گردید که عملکرد ارقام آزمایش نیز در سطح 1% اختلاف معنی داری نسبت به هم دارند و از میان ارقام سورگوم و ارزن علوفه ای، هیبرید نوتریفید برای این منطقه توصیه می گردد