سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید خاوری خراسانی – استادیار پژوهش و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فرهاد عزیزی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مصطفی یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سعید بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

اثرات دو تاریخ کاشت تابستانه (بیستم خرداد و چهارم تیرماه ) بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی 9 هیبرید ذرت شیرین ( 4 رقم ذرت شیرین و 4 رقم خیلی شیرین بهمراه رقم شاهد دانه طلایی KSC403su) در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از نبود تفاوت معنی دار بین تاریخ کاشتهای مورد بررسی از نظر عملکرد دانه قابل کنسرو شدن بود . تاریخ کاشت چهار م تیرماه با میانگین 11/635 تن در هکتار برتری نسبی خود را نسبت به تاریخ کاشت بیستم خرداد ماه نشان داد . ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد و اکثر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند. رقم خیلی زودرس Chase با میانگین 16/65 تن دانه بالاترین عملکرد دانه قابل کنسرو شدن را در هر دو تاریخ کاشت بخود اختصاص داد . برتری رقم Chase از نظر عملکرد دانه می تواند نتیجه برتری آن در صفاتی نظیر طول بلال، قطر بلال، وزن هزار دانه و نیز شاخص برداشت باشد. لذا ارقام خیلی زودرس ذرت شیرین در کشت تابستانه توصیه شده و عملکرد قابل توجهی را تولید می نمایند.